GDPR – Ochrana osobných údajov

Dobrý deň,

K ochrane Vašich osobných údajov pristupujeme zodpovedne a postupujeme podľa  Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2016/679 General Data Protection Regulation (ďalej len „GDPR“) a zákon NR SR č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov (ďalej len „Zákon“) s účinnosťou zákonnej úpravy dňom 25.05.2018.

Údaje prevádzkovateľa:

Obchodné meno: ACRC s.r.o.

Sídlo: Kremnická 4, Bratislava

IČO: 35 952 083

Spoločnosť zapísaná: v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd: Sro, vl.č. 35325/B

Emailová adresa: info@acrc.sk

(ďalej len ,,Prevádzkovateľ“)

Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje dotknutých osôb výlučne na základe Zákona, GPDR a v súlade so zásadou dobrých mravov tak, aby pri každom spracúvaní bolo na prvom mieste zabezpečenie ochrany základných práv a ľudských slobôd.

Dotknutá osoba:

Dotknutou osobou je každá fyzická osoba, ktorej osobné údaje Prevádzkovateľ spracúva.

Predmet činnosti Prevádzkovateľa:

Prevádzkovateľ je spoločnosťou, ktorá sa zameriava na výskum trhu a prieskum verejnej mienky. Z tohto dôvodu podnikateľskej činností, v rámci ktorej dochádza ku zberu rôznych typov dát má Prevádzkovateľ vo svojich databázach aj osobné údaje fyzických osôb, ktoré sú spôsobilé tieto fyzické osoby identifikovať.

V prípade dát osobných údajov je potrebné rozlíšiť:

 1. Osobné údaje získané Prevádzkovateľom na základe súhlasu dotknutej osoby pri výkone podnikateľskej činnosti
 2. Osobné údaje, ktoré Prevádzkovateľ získal od tretieho subjektu, právnickej či fyzickej osoby a/alebo štátnej či verejnoprávnej inštitúcie na základe plnenia zmluvného záväzku, a to jednak v pozícií sprostredkovateľa alebo tretej strany

Podľa  čl. 4 GDPR je sprostredkovateľom:

fyzická alebo právnická osoba, orgán verejnej moci, agentúra alebo iný subjekt, ktorý spracúva osobné údaje v mene prevádzkovateľa;

 Podľa  čl. 4 GDPR je treťou stranou

fyzická alebo právnická osoba, orgán verejnej moci, agentúra alebo iný subjekt než dotknutá osoba, prevádzkovateľ, sprostredkovateľ a osoby, ktoré sú na základe priameho poverenia prevádzkovateľa alebo sprostredkovateľa poverené spracúvaním osobných údajov;

V prípade takto poskytnutých osobných údajov dbá Prevádzkovateľ na zásadu zákonnosti a transparentnosti ako aj zásady minimalizácie osobných údajov. Z toho vyplýva, že v prípade že je Prevádzkovateľ treťou stranou v zmysle čl. 4 GDPR a je oprávnený na základe získaných osobných údajov tieto spracúvať, minimalizuje jednotlivé dáta fyzickej osoby tak, aby zachoval jej základné práva s možnosťou výkonu podnikateľskej činnosti Prevádzkovateľa. Zároveň je dotknutá osoba vždy informovaná, od koho a na základe akého účelu získal Prevádzkovateľ jej osobné údaje podľa bodu 2 časti Základné práva dotknutej osoby tohto dokumentu.

Účely spracúvania osobných údajov dotknutých osôb:

Účelom spracúvania osobných údajov dotknutých osôb je realizovanie predmetu činnosti výskumu trhu a prieskumu verejnej mienky, a to najmä no nie výlučne formou online dotazníkov, telefonických rozhovorov, ankiet, skupinových rozhovorov v štúdiách a určených priestoroch alebo formou online konferencie.

Kategórie spracúvaných osobných údajov pri jednotlivých činnostiach Prevádzkovateľa:

Pre zabezpečenie činnosti výskumu trhu a prieskumu verejnej mienky má Prevádzkovateľ v databázach osobné údaje pre prípady:

 1. Osobný rozhovor a jeho spätná kontrola –  osobné údaje v rozsahu: meno a priezvisko,  telefónny kontakt, emailová adresa.

Právnym základov spracúvania osobných údajov dotknutej osoby je súhlas dotknutej osoby. Súhlasom je vážny, slobodne daný, konkrétny a jednoznačný prejav vôle. V konkrétnom súhlase budú vždy špecifikované všetky kategórie osobných údajov a všetky podmienky ich spracúvania.

 1. Hĺbkové a skupinové rozhovory–  osobné údaje v rozsahu – meno a priezvisko, adresa bydliska alebo korešpondenčná adresa, telefónny kontakt, emailová adresa, číslo bežného účtu. V rámci výkonu podnikateľskej činnosti a rôznych výskumov je možné, že súčasťou rozhovorov je aj iný osobný údaj ako je tu uvedený, prípadne údaj patriaci do osobitnej kategórie osobných údajov.

Právnym základom spracúvania osobných údajov dotknutej osoby je súhlas dotknutej osoby. Súhlasom je vážny, slobodne daný, konkrétny a jednoznačný prejav vôle. V konkrétnom súhlase budú vždy špecifikované všetky kategórie osobných údajov a všetky podmienky ich spracúvania.

Podľa ustanovenia § 16 ods. 1 Zákona sú osobitnými kategóriami osobných údajov údaje, ktoré odhaľujú rasový pôvod alebo etnický pôvod, politické názory, náboženskú vieru, filozofické presvedčenie, členstvo v odborových organizáciách, genetické údaje, biometrické údaje, údaje týkajúce sa zdravia alebo údaje týkajúce sa sexuálneho života alebo sexuálnej orientácie fyzickej osoby.

 1. Telefonické rozhovory –  osobné údaje v rozsahu: telefónne číslo

Právnym základom spracúvania osobného údaju fyzickej osoby je oprávnený záujem Prevádzkovateľa, pričom je nutné uviesť, že Prevádzkovateľ pri vyššie definovanej obchodnej činnosti nevie zaradiť a identifikovať fyzickú osobu a/alebo právnickú osobu z dôvodu, že ide o náhodne vybrané telefónne čísla, ktoré počas jeho podnikateľskej činnosti sú zaradené do jeho databáz bez toho, aby na základe tohto jedného údaju vedel identifikovať fyzickú osobu.

 1. Online panel – osobné údaje v rozsahu: meno a priezvisko, adresa, dátum narodenia, pohlavie, vzdelanie, kontaktné údaje (napr. email, telefón) a prípadne iné údaje, ktoré budú špecifické pre daný prieskum

Právny základ spracúvania osobných údajov je súhlas dotknutej osoby a oprávnený záujem našej spoločnosti (uskutočnenie a analýza prieskumu, splnenie zmluvy s našim zákazníkom). Súhlasom je vážny, slobodne daný, konkrétny a jednoznačný prejav vôle. V konkrétnom súhlase budú vždy špecifikované všetky kategórie osobných údajov a všetky podmienky ich spracúvania.

            •          Kontaktné údaje (e-mail, telefón) slúžia pre potreby kontaktovania a pozývania do prieskumných projektov.

Právny základ spracovania týchto údajov je oprávnený záujem (nevyhnutný pre poskytovanie služieb súvisiacich s účasťou na prieskumných projektoch a následnou kontrolou)

            •          Kontaktné údaje (meno priezvisko, adresa, telefón) slúžia pre potreby doručenia vecných odmien za účasť na prieskumoch.

Právny základ spracovania týchto údajov je oprávnený záujem (nevyhnutný pre poskytovanie služieb súvisiacich s účasťou na prieskumných projektoch a následným zaslaním odmeny)

•          Základné sociodemografické údaje u registrovaných používateľov (pohlavie, vek, vzdelanie, sídlo, charakteristika domácnosti, ekonomická aktivita a nepovinne príjem) slúžia pre účely správneho zaradenia do prieskumných projektov.

Právny základ spracovania týchto údajov je súhlas dotknutej osoby (nevyhnutné pre poskytovanie služieb súvisiacich s účasťou na prieskumných projektoch a následnou kontrolou)

Pre vyššiu ochranu je využívaná pseudonymizáciaanonymizácia dát.

Pseudonymizácia je spracovanie osobných údajov tak, že už nemôžu byť priradené konkrétnej fyzickej osobe bez použitia dodatočných informácií, ktoré sú uschovávané oddelene a vzťahujú sa na ne príslušné technické a organizačné opatrenia.

Anonymizácia je zbavenie súboru osobných údajov a tých údajov, ktoré identifikujú alebo môžu identifikovať konkrétnu osobu.

Aké cookies používame?

Funkčné a technické cookies – tieto cookies zabezpečujú riadne fungovanie našej webstránky, napríklad zabezpečujú funkciu prihlásenia sa do užívateľského konta na stránke, odhaľujú pokusy o neoprávnené prihlásenie sa do konta, či umožňujú efektívne zobrazovanie obsahu.. Bez týchto cookies by naša webová stránke riadne nefungovala, ich použitie je nevyhnutné, doba uchovania poväčšine krátka, a preto si od vás nepýtame súhlas na ich uloženie a pristupovanie k nim.

Analytické cookies – tieto cookies slúžia na získanie údajov o návštevnosti našej internetovej stránky a tiež na zisťovanie, ako sa po našej stránke pohybujete, aby sme ju vedeli spraviť pre vás čo najjednoduchšou na používanie. Keďže pri týchto cookies sme vykonali opatrenia, aby sme zabránili ich zneužitiu (anonymizáciu na strane našich dodávateľov) a súčasne sú implementované opatrenia, aby ste ľahko kontrolovali a obmedzovali využívanie týchto cookies, nepýtame si od vás na ich používanie súhlas. Pri týchto cookies využívame riešenia nasledovných tretích strán:

Google Analytics     

Adresa: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írsko

Bližšie informácie o ochrane súkromia nájdete tu (hyperlink: https://support.google.com/analytics/topic/2919631?hl=sk&ref_topic=1008008) pričom na odmietnutie cookies si môžete inštalovať softvérový doplnok dostupný tu (hyperlink: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout).

Marketingové a reklamné cookies – tieto cookies používame na to, aby sme vám na vedeli zobrazovať reklamu, ktorá vás podľa vašich predchádzajúcich preferencií môže zaujímať a na realizáciu obdobných marketingových činností. Cookies tohto typu ukladáme iba na základe vášho súhlasu. Pri týchto cookies využívame riešenia nasledovných tretích strán:

Google AdWords     

Adresa: Google Ireland Limited Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írsko

Bližšie informácie o ochrane súkromia nájdete tu (hyperlink: https://support.google.com/analytics/topic/2919631?hl=sk&ref_topic=1008008), pričom odmietnuť cookies môžete tu (hyperlink: https://adssettings.google.com/authenticated).

Facebook Pixel        

Adresa: Facebook Ireland Ltd. 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour Dublin 2, Írsko

Bližšie informácie o ochrane súkromia nájdete tu (hyperlink: https://www.facebook.com/about/privacy/), pričom odmietnuť cookies môžete tu (hyperlink: https://www.facebook.com/ads/preferences/?entry_product=ad_settings_screen).

Doba spracúvania osobných údajov:

Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje pre účely činnosti výskumu trhu a prieskumu verejnej mienky počas doby, kedy trvá oprávnený záujem Prevádzkovateľa alebo do času odvolania súhlasu dotknutej osoby. V prípade odvolania súhlasu a práva dotknutej osoby na výmaz (tzv. právo na zabudnutie) skúma každý prípad Prevádzkovateľ osobitne z hľadiska posúdenia jeho prípadných právnych nárokov voči konkrétnej dotknutej osobe, ktorá si právo odvolať súhlas uplatnila.

 1. V prípade skupinového rozhovoru je doba spracúvania osobných  údajov počas výskumu, až do uplynutia 3 rokov odo dňa ukončenia konkrétneho výskumu, pre účely ktorého bol súhlas daný.
 2. V prípade telefonického rozhovoru je doba spracúvania osobných údajov 6 mesiacov odo dňa poskytnutia súhlasu, v prípade ak právnym základom je súhlas dotknutej osoby.
 3. V prípade ankety je doba spracúvania osobných  údajov okrem telefónneho kontaktu 6 mesiacov odo dňa poskytnutia súhlasu, v prípade ak právnym základom je súhlas dotknutej osoby. Telefónny kontakt si Prevádzkovateľ ponecháva vo svojej databáze oddelene od ostatných údajov, čím nie je možné identifikovať fyzickú osobu.
 4. V prípade online panelu je doba spracúvania osobných údajov po dobu trvania účasti v paneli a maximálne 6 mesiacov po jej ukončení pre kontrolné účely.

Prenos do tretích krajín mimo krajiny EÚ:

Prevádzkovateľ neprenáša osobné údaje do tretích krajín, ktoré nezabezpečujú ochranu osobných údajov.

Základné práva Dotknutých osôb:

 • Právo prístupu k osobným údajom:

Dotknutá osoba má právo byť informovaná pred spracúvaním osobných údajov ako aj kedykoľvek počas spracúvania jej osobných údajov o skutočnosti, či sa spracúvajú jej osobné údaje, ak áno, rozsah a kategórie jej osobných údajov, účel spracúvania, identifikáciu príjemcu, dobe spracúvania ako aj o ostatných právach ako sú nižšie menované (právo na výmaz a likvidáciu, právo na opravu).

Dotknutá osoba má právo žiadať potvrdenie o vyššie uvedenej skutočnosti. Potvrdenie nie je spoplatnené a bude dotknutej osobe poskytnuté spôsobom a formou podľa jej požiadavky. Potvrdenie bude Prevádzkovateľom poskytnuté len pokiaľ uvedené nemá nepriaznivé dôsledky pre práva iných fyzických osôb.

 • Právo na informácie Dotknutej osoby, ak tieto neboli  získané od dotknutej osoby: 

Dotknutá osoba má právo byť informovaná pred spracúvaním osobných údajov Prevádzkovateľom, ak tieto osobné údaje nezískal priamo od dotknutej osoby o osobe Prevádzkovateľa, o rozsahu a kategóriách jej osobných údajov, účele ich spracúvania, identifikáciu príjemcu, identifikáciu zdroja, od ktorého získal osobné údaje dotknutej osoby, dobe ich uchovávania ako aj ostatných právach ako sú nižšie menované (právo na výmaz a likvidáciu, právo na opravu).

Informácie budú poskytnuté v lehote najneskôr do 1 mesiaca po získaní osobných údajov alebo v čase prvej komunikácie s dotknutou osobou, ak sa osobné údaje majú použiť na komunikáciu s ňou.

V prípade, ak má Prevádzkovateľ úmysle použiť osobné údaje v súvislosti na iný účel ako ten, na ktorý boli získané, je povinný dotknutej osobe poskytnúť informácie o tejto skutočnosti a požiadať ju o súhlas s týmto novým účelom spracúvania jej osobných údajov.

 • Právo na opravu  a úpravu:

Prevádzkovateľ bez  zbytočného odkladu opraví a/alebo upraví nesprávne osobné údaje dotknutej osoby, prípadne doplní neúplné osobné údaje. Za týmto účelom je potrebné, aby prevádzkovateľ identifikoval dotknutú osobu. Prevádzkovateľ zabezpečí opravu v lehote do 1 mesiaca od okamihu, ako si dotknutá osoba uplatnila právo na opravu alebo úpravu.

 • Právo na výmaz:

Dotknutá osoba má právo, aby Prevádzkovateľ vymazal jej osobné údaje bez zbytočného odkladu. Túto povinnosť má Prevádzkovateľ za podmienky, ak

 • osobné údaje už nie sú potrebné na účel, na ktorý boli získané alebo spracúvané
 • Dotknutá osoba odvolá súhlas, ktorý dala Prevádzkovateľovi
 • Dotknutá osoba namieta spracúvanie a neprevažujú žiadne oprávnené dôvody na spracúvanie osobných údajov
 • osobné údaje sa spracúvajú nezákonne.

Uvedené neplatí, ak je spracúvanie osobných údajov potrebné na uplatnenie právneho nároku Prevádzkovateľa.

 • Právo na obmedzenie spracúvania:

Dotknutá osoba má právo na to, aby Prevádzkovateľ obmedzil spracúvanie osobných údajov, ak

 • Dotknutá osoba namieta správnosť osobných údajov, a to počas obdobia umožňujúceho prevádzkovateľovi overiť správnosť osobných údajov,
 • spracúvanie osobných údajov je nezákonné a Dotknutá osoba namieta vymazanie osobných údajov a žiada namiesto toho obmedzenie ich použitia,
 • Prevádzkovateľ už nepotrebuje osobné údaje na účel spracúvania osobných údajov, ale potrebuje ich Dotknutá osoba na uplatnenie právneho nároku, alebo
 • Dotknutá osoba namieta spracúvanie osobných údajov podľa, a to až do overenia, či oprávnené dôvody na strane prevádzkovateľa prevažujú nad oprávnenými dôvodmi Dotknutej osoby.

V prípade obmedzenia, okrem uchovávania môže osobné údaje Prevádzkovateľ spracúvať len so súhlasom Dotknutej osoby alebo na účel uplatnenia právneho nároku.

 • Právo namietať spracúvanie:

Dotknutá osoba má právo namietať spracúvanie jej osobných údajov z dôvodu týkajúceho sa jej konkrétnej situácie, pokiaľ si Dotknutá osoba nie je istá zákonnosťou spracúvania podľa ustanovenia  § 13 ods. 1 písm. f) (týkajúce sa oprávnených záujmov Prevádzkovateľa) vrátane profilovania založeného na danom ustanovení. Prevádzkovateľ nesmie ďalej spracúvať osobné údaje, ak nepreukáže nevyhnutné oprávnené záujmy na spracúvanie osobných údajov, ktoré prevažujú nad právami alebo záujmami Dotknutej osoby, alebo dôvody na uplatnenie právneho nároku.

Dotknutá osoba má právo namietať spracúvanie osobných údajov, ktoré sa jej týkajú, na účel priameho marketingu vrátane profilovania v rozsahu, v akom súvisí s priamym marketingom. Ak dotknutá osoba namieta spracúvanie osobných údajov na účel priameho marketingu, Prevádzkovateľ ďalej osobné údaje na účel priameho marketingu nesmie spracúvať.

 • Právo Dotknutej osoby podať návrh na začatie konania podľa § 100 Zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov

Dotknutá osoba má právo podať návrh na začatie konania o preverenie, či sa jej osobné údaje spracúvajú zákonne a bezpečne. Konanie sa začína na návrh Dotknutej osoby alebo osoby, ktorá tvrdí, že je priamo dotknutá na svojich právach.

 • Právo na prenosnosť osobných údajov

V prípade, ak Dotknutá osoba požiada, aby jej osobné údaje boli poskytnuté inej spoločnosti, bude bez zbytočného odkladu Prevádzkovateľ riešiť danú požiadavku a odovzdá osobné údaje Dotknutej osoby v zodpovedajúcom formáte určenému subjektu, ak uvedenej povinnosti nebude brániť žiadna zákonná alebo inak významná prekážka.

Ako nás kontaktovať:

Ak máte akékoľvek doplňujúce otázky, či chcete uplatniť niektoré so svojich práv, kontaktujte nás emailom na adrese info@acrc.sk.

crossmenu